Criteris editorials

Abast i objectius

Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories és una revista científica que publica estudis originals sobre la protecció, l’observança i el foment dels drets de les minories lingüístiques i temes connexos que sorgeixen de les confluències entre el dret, el llenguatge, la llengua i les dinàmiques socials de dominació i opressió. La revista publica treballs acadèmics, amb enfocaments descriptius, crítics, empírics i teòrics i perspectives intra i interdisciplinàries.


ISSN: 2952-2307

Polítiques de secció

Articles

 • Activat Trameses obertes
 • Activat Indexats
 • Activat Revisats per persones expertes

Polítiques lingüístiques i justícia social

Editores o editors
 • Christopher Mellinger
 • Esther Monzó-Nebot
 • Desactivat Trameses obertes
 • Activat Indexats
 • Activat Revisats per persones expertes

Drets, règims i polítiques lingüístiques: Una perspectiva internacional

Editores o editors
 • Juan Jiménez-Salcedo
 • Jacqueline Mowbray
 • Activat Trameses obertes
 • Activat Indexats
 • Activat Revisats per persones expertes

Interseccions (i conflictes) entre ideologies i drets lingüístics

Editores o editors
 • Rafael Castelló-Cogollos
 • Activat Trameses obertes
 • Activat Indexats
 • Activat Revisats per persones expertes

Drets lingüístics i educació

Editores o editors
 • Maria Ballester Cardell
 • Antoni Llabrés
 • Activat Trameses obertes
 • Activat Indexats
 • Activat Revisats per persones expertes

Gènere i drets lingüístics

Editores o editors
 • Esther Monzó-Nebot
 • Melissa Wallace
 • Activat Trameses obertes
 • Activat Indexats
 • Activat Revisats per persones expertes

Enllà de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries

Editores o editors
 • Fernando Ramallo
 • Activat Trameses obertes
 • Activat Indexats
 • Activat Revisats per persones expertes

Procés d'avaluació científica

Les editores i editors de Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Lingüístics i Minories revisen les trameses rebudes per determinar que compleixen els requisits bàsics de qualitat i que no presenten plagi o autoplagi. Després seleccionen persones expertes per a avaluar l'article en funció de la temàtica i la metodologia. Aquestes persones reben un encàrrec d'avaluació amb un termini inicial de 4 setmanes per formular el seu dictamen sobre l'article i, després, les editores i editors revisen l'avaluació i remeten les sol·licituds i recomanacions de canvis i millores a autores i autors. 


Procés d'avaluació d'articles


Els articles enviats a Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories han de ser originals i inèdits. Tots els articles se sotmeten a una primera verificació i a una avaluació de doble cec posterior, efectuada per persones expertes. L’avaluació pot resultar en el suggeriment o sol·licitud de canvis i millores que es remeten a l’autora o autor perquè revise la tramesa i en remeta una versió nova. Es verifiquen els canvis d’aquesta versió i, en funció del resultat, s’accepta o rebutja la tramesa.


Fase 1


Tots els articles se sotmeten en primer lloc a una prova de plagi, que determina la idoneïtat dels articles d'acord amb les normes de COPE. Una vegada verificada l'originalitat de l'enviament, les editores i els editors s'asseguren que l'article compleix les normes acadèmiques de qualitat. En aquesta etapa, els articles podrien rebutjar-se o passar a l’etapa següent.


Fase 2


Tots els articles que tinguen un nivell suficient de qualitat científica passen a la fase 2. En aquesta etapa, els articles se sotmeten a un procés d'avaluació de doble cec. Els resultats d'aquesta avaluació es remeten a les autores o els autors de l'enviament i, si escau, se'ls demana que introduïsquen els canvis suggerits en el procés de revisió.


Avaluació de doble cec


Per favor, assegureu-vos que els fitxers dels articles enviats no incloguen dades personals. La clau d’un procés de revisió de doble cec és que cap de les parts de l'avaluació dispose d'informació que puga revelar la identitat de l'altra. Elimineu tota dada personal dels arxius abans d'enviar-los. Les dades personals comprenen, entre d'altres, el nom i els cognoms, l'adreça de correu electrònic, el càrrec acadèmic, les notes biogràfiques, etc.


Abans de remetre un article, assegureu-vos d'haver pres les mesures següents: 1. Heu eliminat els noms de tota referència al vostre propi treball de les cites dins del text i de la llista de referències del final de l'article. Es pot utilitzar el text "AUTORIA" en lloc de la referència dins del text i en la llista de referències.

 2. Heu esborrat les propietats del fitxer. A Microsoft Office, aneu a les propietats de la pestanya Fitxer del menú principal, esborreu la informació dels camps i deseu.


La informació personal s'afegirà a l'article en les etapes finals del procés d'edició.


Fase 3


Haureu d'introduir els canvis i les modificacions suggerits o requerits en la revisió i presentar una nova versió del seu article, si escau. Es comprovarà aleshores que les recomanacions s'han tingut degudament en compte. Presenteu un informe dels suggeriments adoptats i rebutjats. Quan calga, s’iniciarà una segona ronda de revisió.


Fase 4


En les rondes d'avaluació i revisió necessàries, se us notificarà la decisió respecte del vostre article fins a la decisió final d'acceptar o rebutjar la tramesa definitivament. Aquesta decisió serà una de les següents: • Acceptar l'enviament: l'article s'accepta sense canvis (addicionals) i passa als passos següents del procés de publicació (correcció, maquetació, preparació de la indexació, etc.).

 • Rebutjar l'enviament: l'article es rebutja quan el resultat del procés de revisió és negatiu.

 • Revisions necessàries: se us sol·licita que realitzeu els canvis suggerits abans d'acceptar el vostre article.

 • Revisió i reenviament: si el treball necessari per considerar la publicació de l'enviament és de gran abast, però el treball interessa especialment a la revista, se us demanarà que us prengueu el temps necessari i torneu a enviar el vostre article en un moment posterior. En aquest segon enviament, es tornarà a sotmetre el manuscrit a una avaluació de doble cec.


 Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories

Condicions de l'accés obert

Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories és una revista d'accés obert que es publica dues vegades l'any, a l'abril i a l'octubre, en números ordinaris. El cost del processament dels articles (APC) és assumit per la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València amb finançament de la Generalitat Valenciana.
La revista es guia pel principi que oferir al públic un accés lliure a les investigacions contribueix a fomentar la generació, l'intercanvi i la difusió de coneixement a nivel global.